Spirit van Walvis: Droomtijd, Sferisch Bewustzijn

Walvis is een intelligent wezen. Maar Ze denkt niet als wij. Wij denken lineair, Zij in cirkels. Ze is in staat Haar bewustzijn uit te strekken over grotere gehelen van tijd en ruimte, te zien hoe alles samenhangt en steeds terugkomt. Ze draagt het geheugen van de Aarde in Haar grotere context, de Akasha-kronieken, eindeloos rond in de oceanen. Via Walvis kunnen we ons verbinden met onze Oorsprong in de Droomtijd, met wie we bedoeld zijn te Zijn…

De Droomtijd kennen we als een begrip uit Australische Aboriginal culturen. Het wordt uitgelegd als de tijd waarin de voorouders landschappen en wezens schiepen, en duidt op de archetypische energetische lagen, de dimensie van de Ziel waar alles eerst ontstond (ontstaat). Maar eigenlijk weten alle animistische (sjamanistische) culturen, dat alles een oorspronkelijke blauwdruk heeft en in de eerste plaats als energie bestaat voor het zich eventueel fysiek manifesteert.

Walvis weet dit ook en is de grote bewaker, de archivaris van deze Aarde-bibliotheek in het element van het geheugen: Water. Hij is het enige dier met een ‘hogere intelligentie’ dat op zulke diepten zwemt. Daarbij pikt Hij oude informatie op uit de diepte om het aan de oppervlakte te brengen, net zoals Hij ook nieuwe gegevens helpt integreren bij het duiken. Zijn grote lichaam heeft Hij nodig om deze bibliotheek te dragen. Walvis legt grote afstanden af in de oceanen en zwemt daarbij, om de kennis beschikbaar te houden, langs de grote energiebanen/meridianen/leylijnen van de Aarde.

Als wij mensen de linker hersenhelft van de Aarde vertegenwoordigen, het analytische en planmatige, dan is Walvis de rechter hersenhelft nl. het intuïtieve en holistische bewustzijn. Maak je leeg wanneer je Walvissen hoort zingen en je komt dichter bij dezelfde staat, wat men noemt het sferische bewustzijn waarin je contact maakt met de energetische dimensies, met het oude, het eeuwige.  Walvis ondersteunt door te zingen de activering van de trilling van de Ziel. De Ziel van de Aarde en de Ziel van ieder wezen die het hoort.

Als je een Walvis ziet, moet je moeite doen om te geloven dat dit echt is; Ze lijkt wel een mythisch wezen. En dat is Ze ook: een mythisch wezen in een fysiek lichaam.

Er zijn steeds minder Walvissen. Er wordt gezegd dat Ze overgaan naar een hogere trilling, dat Ze verdwijnen om de ontwikkeling van de Aarde te ondersteunen van op een hoger vlak. Veel is in verandering… Wat niet wil zeggen dat we het onrecht dat hen wordt aangedaan zomaar moeten laten gebeuren. Onze verbondenheid en onze gemeenschappelijke afkomst (het zijn ook verstandelijk hoger ontwikkelde zoogdieren die ooit op het land leefden) vragen hierom. Walvissen worden nog steeds op grote schaal bejaagd om hun vlees door o.a. Japan en soms zelfs voor de sport afgemaakt door jonge mannen bv. in Denemarken om hun mannelijkheid te bewijzen…(?!) Sonars van onderzeeërs sturen het lokalisatievermogen van Walvissen in de war, waardoor Ze gescheiden geraken van de kudde, verloren zwemmen en soms in ondiepe wateren in de problemen geraken en aanspoelen.

Deze zaken mogen aan de kaak gesteld worden. Maar laat ons ook, terwijl Ze er nog zijn, genieten van hen gezang dat ons meeneemt in de ruimere sferen, en zo ons sferisch bewustzijn van onszelf als energetisch wezen vergroten. Wat dan weer onze betrokkenheid op het welzijn van het Grotere Geheel bevordert.

Wil je mee gaan in de afstemming op de Droomtijd, de Zieletrilling die Walvis brengt? Kom dan naar de klankheling met Walvis op vrijdag 15 december!

Ik schrijf me in voor de klankheling met Walvis

Spirit van Zwaan: Ziel, eenheid, de Andere wereld

Zwaan, engel onder de dieren. zwanenhartWeinig vogels belichamen evenzeer de Licht-kwaliteit, het etherische, de eenheid van mannelijk en vrouwelijk. Opdat de Keltische bard optimaal inspiratie zou kunnen ontvangen uit de Andere wereld, droeg hij/zij soms een ceremoniële mantel van zwaneveren. Zwaan voert ons mee op de trilling van de Ziel.

Deze vogel manifesteert in hoge mate Noord-energie. Zijn/Haar etherische voorkomen duidt hierop, maar ook het feit dat je uiterlijk geen onderscheid kunt zien tussen het mannetje en het vrouwtje, iets wat in het dierenrijk eerder uitzonderlijk is. Noordkracht is de kracht van Ziel, het niet-fysieke, maar ook de kracht die alles één maakt en er hetzelfde doet uitzien; denk maar aan een sneeuwtapijt dat alles bedekt. Dit in tegenstelling tot de Zuidkracht die dualiteit en diversiteit mogelijk maakt en de polariteit mannelijk/vrouwelijk benadrukt.

zwanenkuiken-op-rugSiberische sjamanen reizen naar de Andere Wereld door zich tussen de veren van de Zwanenspirit te stoppen om makkelijk over de grens tussen hier en ginder te geraken. Ze nemen hierbij een voorbeeld aan hoe zwanenkuikens zich laten dragen tussen de vleugels op de rug van vader of moeder.

Zwaan verbindt niet alleen deze en gene zijde, Ze linkt ook de vrijheid en lichtheid van de Lucht-dimensie met het gevoelige en de emoties van Water. “Zwanenzang’ is een uitdrukking voor het laazwanenmeertste dat iemand vanuit zijn Ziel doet voor hij sterft en overgaat naar de Andere Kant. In heel de wereld, maar vooral in Europa en meer specifiek op de Britse eilanden, zijn er verhalen van meisjes die in Zwanen veranderen.

De etherische sierlijkheid van Zwanen meditatief observeren kan je helpen dieper in contact te zijn met je eigen essentie, met je Ziel, met de kwaliteit die jij meebrengt uit de Andere Wereld.

Een andere manier is via klank in afstemming op Zwaan. Op vrijdag 23 december 2016, 20u – 22u, kan je deelnemen aan de klankheling met reiki en de spirit van Zwaan. –>Inschrijven

Wees welkom! We wensen je een fijne verbinding met de spirit van Zwaan!

Spirit van Kraai: Boodschapper, Magiër, Bewust het Duister in

Kraai en Raaf herinneren ons aan ongecontroleerde duisternis in ons Kraaileven, aan iets spannends aan ‘een andere kant’. Ze werden vroeger in heel Europa gezien als Zij die de Grens oversteken als boodschapper tussen deze en gene zijde, bondgenoten van de Oppergod. Tegelijk zijn Ze met hun intelligentie, handigheid en communicatievermogen meester-manipulators, magiërs. Ze tonen ons het meester worden over het duister door het toe te laten, en zo het negatieve ervan te overstijgen.

De Zwarte Brutale Vogel vertegenwoordigt sterk de kracht van het Noordwesten waardoor we in het donker worden geleid, over de grens van zichtbaar naar onzichtbaar, van leven naar dood wanneer veel levensvormen afsterven, ondergronds gaan of andere oorden opzoeken. Daar komen we drempels tegen, angst voor loslaten en het onbekende, en verdrongen delen als we naar binnen kijken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zijn Noordwestkracht komt ook tot uiting in Zijn vermogen tot communicatie met de Andere Wereld. We kennen Hem als de sprekende vogel en associëren Hem tegelijk met de Dood, maar onze voorouders, zowel aan Germaanse als aan Keltische kant (we hebben ze allebei in ons), kenden Hem ook als de boodschapper van de Oppergod.

De Germaanse oppergod Wodan (Odin in Scandinavië) had 2 raven, Hugin (intelligentie) en Munin (geheugen), die Hij ’s ochtends de wereld inzond en Hem ’s avonds kwamen zeggen wat Ze gezien hadden. Wodan zelf is ook de sjamaan, en heeft één oog dat naar binnen kijkt. Ter Kraaien Wodaninformatie: Sinterklaas is Wodan, die met Zijn achtvoetig paard over de huizen vloog met zijn zoon Oel (deze keek naar binnen door het ‘oelgat’, het rookgat, en bracht rond midwinter geschenken).

In grote delen van de Keltische wereld was Lugh de belangrijkste god; de namen van de steden Lyons in Frankrijk, Leiden in Nederland en Leeds in Engeland verwijzen naar Hem. Ook Hij wordt geassocieerd met Raven. De held Bran, wiens naam Kraai of Raaf betekent, was een goddelijke incarnatie of bovenmenselijke figuur die Zijn hoofd liet begraven op de heuvel waar later de Tower of London gebouwd werd, om het land te beschermen. De toren werd eeuwenlang bewaakt door Raven en toen hij in de 2e wereldoorlog gebombardeerd werd en de Raven verdwenen, liet Churchill (lid van een druïdenorde) nieuwe Raven halen om de bescherming van de ‘Ravengod’ verder te zetten.

Het arrogante voorkomen van Kraai duwt de confrontatie met wat we niet in de ogen durven kijken in ons gezicht. Tegelijk spoort Haar heldere intelligentie ons aan om er bewust naar te kijken, en in het duister ons eigen licht te ontdekken. Welke schaduw je ook omringt, als je blijft kijken zonder oordeel ben jij het Licht van Bewustzijn dat alles verlicht, waardoor je de kracht, de potentie van het duister integreert.

KraaienKraaien werden ook vaak gezien als orakel, druïden voorspelden op basis van Hun vlucht en Hun krassen. Er zouden zelfs verslagen bestaan uit de late 17e eeuw van Raven die voorspellingen uitspraken. Ze helpen ons kijken in de Andere Wereld en als we lang en intens relatie met Hen aangaan, kunnen Zij ons de gave van profetie verschaffen.

Toch zijn het ook heel ‘gegronde vogels’. Het zijn aaseters, die dus dode resten van dieren opruimen en zo ziektes helpen voorkomen. Nog een geaarde eigenschap van Kraaien is dat Ze heel territoriaal zijn. En Ze zijn heel sociaal, leven soms in grote groepen met een complexe sociale structuur, wat weer op hun intelligentie wijst. Niet te verwonderen dat Ze vaak in de jacht een bondgenootschap met Wolven aangaan, Ze hebben er heel wat mee gemeen.

Net zoals Raaf de bondgenoot is van Wodan, de sjamaan-god, staat Hij ook bekend als helper van de sjamaan of tovenaar, die naar de Onderwereld reist om heling te vinden. Raaf kent geen angst, en het is dat dat Hem zijn Kracht geeft.

Wil je de kracht van Kraai aan jouw zijde ervaren? Kom dan naar de sjamanistische klankhealing met Reiki op zaterdag 19 november 2016!

–> Meer info over klankhealing

–> Inschrijven

Veel verbinding over de grenzen heen met Kraai!

Spirit van Beer: Diepteheling, zelfzorg, centeren, wortelen

Beer is de Oer-healer, de meester-heler onder de dieren. Hij kent de kruiden, beergeneest zichzelf met wortels en aarzelt niet om diep te graven om de oorzaak boven te halen. Tegelijk is Hij de teddybeer, brengt kinderen die troost nodig hebben weer terug bij de rust in zichzelf. Hij is het oudst vereerde dier; in het Paleolithicum, de oudste periode van ons mens-zijn, was er een Berencultus. Volgens Joseph Campbell vormen heiligdommen met berenschedels uit die periode het vroegste bewijs op Aarde van de verering van een goddelijk wezen…

Oktober vormt samen met november de meest uitgesproken West-periode: sapstromen zakken, energie trekt zich terug in de Aarde en de wortels, planten(delen) sterven af en ook dieren verdwijnen uit het zicht en in de Grond. Zo ook Beer, die zich eerst volvreet om zich dan terug te trekken en volledig stil te vallen (zelfs zijn nieren stoppen met werken in functie van diepe winterslaap). Beer gehoorzaamt zo aan het natuurlijke ritme dat Hem Kracht geeft.

Beer staat bekend als manifestatie van de West-kracht. Hij volgt zijn gevoel, zijn instinct, doet wat zijn ritme hem ingeeft vanuit een gezond gecenterd zelfgevoel, en weet als geen ander geneeskrachtige kruiden en vooral wortels te vinden om zichzelf te behandelen. Niet alleen gaat Hij dus met regelmaat de Aarde in, Hij weet met de wortels ook opgeslagen energieën in de Aarde te vinden en te benutten. Terugtrekking, introspectie en tappen uit en verbinden met Aarde-energie zijn typische kwaliteiten van de kracht van het Westen. Beer gaat de diepte in.

teddybeerAndere West-kwaliteiten die Beer bezit lijken wat tegenstrijdig, zoals de Westkracht zelf ook paradoxaal is. Enerzijds heeft Beer dat zorgende en zachte, vandaar ook de Teddybeer; een Berenmoeder is ook zeer beschermend en wegzakken in Haar pels is ook niet moeilijk om je voor te stellen. Anderzijds heeft Zij de neiging om, als het nodig is, zeer explosief uit te halen, het is zowat het laatste (vroeger) inheemse dier in Europa dat je wil tegenkomen. Beren lijken log, maar zijn zeer snel: topsnelheid op vlakke stukken 60 km/u. De woestheid van bepaalde aan Odin gewijde Noorse krijgers, de ‘Berserkir‘, stond bekend en de naam zelf verwijst naar Beren.

Ook in sjamanistisch werk staat Beer bekend voor deze twee kanten. Behulpzaam, beer spiritmaar onder Zijn zelf bepaalde condities (een Beer kan je niet voor je kar spannen), zacht als het kan maar tot op het bot als het moet. Beer is een helper uit de duizend, maar je moet Hem nemen zoals Hij is: liefdevol maar nukkig, Hij werkt voor jouw goed maar niet voor je comfort.

Wat we van Beer kunnen leren is om enkel te gaan voor keuzes die echt goed voelen, geen compromissen sluiten omwille van het comfort van anderen, en “nee” zeggen als het nodig is. Beer de honingliefhebber toont je ook dat genieten een ruime plek mag innemen in je leven. Beer de winterslaper herinnert je eraan om met regelmaat ruim de tijd te nemen om je terug te trekken, te rusten en op te laden. Beer helpt je ook contact maken met wat in de diepte van jezelf leeft, jouw dromen en drijfveren.

‘Art’ is het Keltische stamwoord voor Beer en de Kelten vereerden Berengodin Artio of Andarta en de Berengod Artaois, Ardehe of Arthe. Ook de naam van koning Arthur verwees naar de kracht van de Beer en de ‘Beer in de Sterren’, de Grote Beer, wordt in het Engels ook wel Arthurs plough (Arthur’s ploeg) genoemd. Deze verbinding van beer neanderthalersBeer met zowel Aarde als het fijnstoffelijke goddelijke Sterrenlicht gaat helemaal terug tot het Paleolithicum, toen Beer het eerste als goddelijk vereerde dier was. Zelfs de Neanderthalers vereerden 70.000 jaar geleden al de holenbeer als Heer der Dieren, zo tonen ons stenen altaren met een grote verzameling Berenbotten.

De natives in wat nu Noord-Amerika heet, beschouwen de Beer als verwant aan de Mens; naast ons is Hij de enige ‘tweebenige’, omdat Hij rechtop kan lopen.

Beer is vernederd en tot het uiterste mishandeld door de Mens in Europa, gedwongen om voor ons te dansen en gefolterd ter vermaak. We hebben hem uitgeroeid, er leven vandaag de dag geen Beren meer in onze streken. In de bergen is Hij terug uitgezet en op sommige plaatsen (o.a. Slovenië) gaat het er goed mee. Wolf is terug aan het opkomen, Beer is daar nog lang niet aan toe, maar wie weet kan Hij op een dag terug Zijn plaats innemen in ons ecosysteem. Het eerste dat we dienen te doen, is Hem terug te eren en Zijn waarde te erkennen.

beer zalmIn Alaska verrijkt Beer hele ecosystemen met stikstof nodig voor de groei, door resten van half opgegeten Zalm in het bos te verspreiden (dat gaat over vele tonnen die verspreid worden door duizenden Beren). De vraatzucht van Beer in de Herfst is daar de motor voor de vruchtbaarheid.

Voorbij alle miskenning en uitroeiing, spoort de spirit van Beer ons nog steeds aan om in onze Kracht te staan. Ons eigen ritme en gevoel te volgen, wat de wereld ook zegt. En is Hij als healer nog steeds bereid voor wie zich openstelt en zich een stukje overgeeft.

Beren-centeringsoefening

Denk aan een situatie waarbij je er moeilijk in lijkt te slagen om voet bij stuk te houden, nee te zeggen of neigt om eerder voor het comfort van de ander te kiezen dan dat van jezelf.

Ga met je voeten uit elkaar, op schouderbreedte, rechtop staan met een rechte, niet holle rug zodat je je buikspieren voelt werken. Leg je beide handen over je navel, het centrum van je lichaam dat de hara genoemd wordt.

Voel hoe zwaar je voeten op de Grond wegen, hoe ze impact hebben. Voel hoe je hele lichaam druk teweeg brengt op de Aarde, ‘gewicht in de schaal legt’. Breng met je lichaam meer gewicht over op je ene voet, en vervolgens op de andere. Doe dit zo enkele minuten en blijf daarbij je impact op de ondergrond, de druk die je uitoefent, gewaarworden. Daarbij kan je je ook inleven hoe het zou zijn om er als een grote Beer te staan.

Dan kan je beginnen stappen, waarbij je met elke stap je voet neerploft en een korte, diepe binnensmondse grom maakt. Daarbij denk je terug aan je situatie, en geef je aan jezelf, de omgeving en mensen met elke plof en grom de boodschap dat je wél je ruimte inneemt, je grenzen stelt en jouw comfort installeert.

Eindig met terug in stilstand te komen en zoals in het begin je gewicht van de ene voet op de andere te verplaatsen, terwijl je bevestigt in jezelf met een lange diepe binnensmondse grom dat je nu je ruimte hebt ingenomen.

Wil jij de spirit van Beer komen ervaren in een koesterende omgeving en relaxte toestand? Kom dan naar de sjamanistische klankhealing met Reiki en spirit van Beer!  Vrijdag 13 oktober, 20u – 22u. –> Inschrijven

Veel genot en verdieping met Beer!

 

Spirit van Kat: Sensitief Genotvol Meesterschap

Geen dier heeft ons zo bij de neus als Kat: wij geven Haar eten en onderdak, kat5en toch is ze helemaal vrij, doet Ze wat Ze wil en zal Ze zich nooit iets laten opleggen. Wij denken dat we een Kat ‘hebben’, maar eigenlijk heeft Zij ons, als dienaar. Ze is totaal onafhankelijk maar laat zich bedienen, weet als geen ander de geneugten van het leven ten volle te proeven en is naast Haar ongeëvenaarde fysieke behendigheid ook een Ziener en Voeler in het duister, toonbeeld van intuïtie en Meester van het Ondoordringbare…

Weer een dier dat duidelijk Zuidkracht manifesteert. Het is typisch voor dieren dat ze in het Nu zijn, maar Kat likt wel echt duimen en vingers ervan af, Ze straalt een vergrotende trap van zinnelijk genieten uit. Slapen, eten krijgen, zich uitrekken, geaaid worden, spinnen, spelen, heel af en toe eens jagen, en weer slapen,… En je kan het vergeten dat Ze iets fysieks voor ons zou doen zoals honden, paarden of koeien dat bv. doen. Anderzijds doet Ze juist in de spiritwereld heel veel energetisch werk voor ons…

katDaarnaast laat Kat zich niet alleen verwennen als Ze uitgebreid geaaid wordt, het is zelfs zo dat als ze met Haar kopje langs je been streelt, Ze dat niet doet uit affectie maar om met geurklieren jou als Haar territorium te bestempelen… Ook deze territorialiteit is een typische Zuid-kwaliteit.

Kat stond in Keltische tijden ook bekend om Haar geweldige vechtlust, zoals je ’s nachts in de paartijd al eens kan horen, en daarom hadden verschillende clanleiders een uiterlijk teken dat hen associeerde met Kat. Ook agressie is een Zuid-kwaliteit. Hoewel explosiviteit die hiermee gepaard kan gaan al neigt naar Westkracht (denk aan Bliksem).

Kat draagt immers ook West-kenmerken. Het vele slapen en daarmee naar binnen kat4gekeerd zijn, actiever zijn in de schemering, het mysterieuze dat rond Haar hangt en de zelfgerichtheid die Ze uitstraalt zijn allemaal kwaliteiten van de Kracht van deze windrichting. Ook Haar sensitiviteit, extra gevoeligheid voor dingen die slechts subtiel of enkel energetisch waarneembaar zijn, drukt dit uit. Niet toevallig bespreken we Kat dan ook in de overgangsperiode van Zuid naar West, van Zomer naar Herfst.

Je merkt dat ik steeds over Kat in de vrouwelijke vorm spreek; veel mensen hebben ook die neiging. Ze wordt met feminine kwaliteiten en sensualiteit geassocieerd, denk aan het woord ‘stoeipoes‘. Ook een veel gebruikt woord voor de vulva is ‘poesje‘. Maar ze heeft nog veel oukat Freyadere associaties met de Godin zelf. Bastet was een Egyptische vruchtbaarheidsgodin in de gedaante van een Kat die de farao beschermde, de wagen van de Germaanse Godin Freya werd getrokken door Boskatten die symbool stonden voor Haar magie.

Ook in de Keltische samenleving was Kat gewijd aan de godin en geëerd omwille van Haar vermogen om in de geestenwereld te kijken en te werken. Denk ook aan de Kat als bondgenoot van de heks. Brighid, Godin van de magie, had een Kat bij zich. De angst van de Kerk voor heidense magische praktijken resulteerde in wrede vervolgingen (levend verbranden) van Katten in een poging om magie de kop in te drukken.

Kat heeft echter altijd een dubbele reputatie gehad, zowel positief als negatief, juist vanwege het ontzag voor toverkunsten en de relatie die Zij daarmee heeft. Angst voor de grotere vrouwelijke krachten van de Natuur zit er immers al heel lang in. Een zwarte Katkat6 roept dit bij veel mensen nog steeds op, zeker op een vrijdag de 13e – vrijdag is de dag van de Godin Freya en 13 het aantal Manen in een Jaar.

De Kat, je kunt Ze niet helemaal te pakken krijgen; als Ze daar zo ligt met Haar ogen half gesloten, is Ze dan in deze Wereld of de Andere? Ze verbindt steeds de zinnelijke verbondenheid aan de Aarde met mystiek bewustzijn. En als Ze dood is, is Ze dan echt dood, of is Ze al begonnen aan het volgende van Haar negen levens? Niet alleen lijkt Ze met Haar fysieke behendigheid een hoge graad van meesterschap over het lichaam te bezitten, soms lijkt het alsof Ze speelt met Leven, Dood en de Grens daartussen. Kat laat zich ook niet temmen, Ze is het enige van onze ‘gedomesticeerde’ dieren die eigenlijk totaal vrij is en zich gewoon laat voederen. Ook zo is Ze thuis in deze wereld en in de Andere (de wilde Natuur).

De reis van de Kat

Af en toe is het goed om je al spinnend te laten meenemen in de Andere Wereld.

Begin, nadat je een intentie voor je droomreis geformuleerd hebt, vooral met je te wentelen in iets over-the-top genietelijks en houd daarbij voor één keer alleen rekening met jezelf. Eet iets wat je anders nooit zou durven eten voor de lijn, ga naar de duurste sauna, ga veel te lang in bad met veel badschuim terwijl je veel te dure champagne drinkt, of drink gewoon ’s avonds een lekker theetje als je dat leuker vindt :-).

Belangrijk hierbij is wel van je energie met verscherpte aandacht in je binnenkant te houden en te laten circuleren. Sluit je ogen om vanuit deze extra verwende, genietend in je lijf verzonken toestand te kijken waar je naartoe gebracht wordt in de innerlijke werelden.

Onthoud hierbij dat jij, net zoals Kat, meester bent over hoe je je beweegt in deze realiteit en dat jij kiest wat je doet met situaties die zich aandienen, alsook hoe lang je blijft. Je kan makkelijk terugkeren, want je bent immers goed verankerd in de aardse grofstoffelijk zintuiglijke wereld.

Wil je de innerlijke wereld en het onafhankelijk meesterschap waar Kat toegang toe biedt, verkennen vanuit de verwenning van een klankbad en ceremoniële begeleiding? Kom dan naar de sjamanistische klankhealing met Reiki en spirit van Kat op 9 september, 20u – 22u!

–> Meer info over Klankhealing

–> Inschrijven

Veel genot en meesterschap met Kat!

Spirit van Koe: Onvoorwaardelijk Overvloed Delen

Ooit was Koe over het hele Noordelijke halfrond een Heilig Dier. In India en koe2grote delen van Azië is dat nog steeds zo, op de Grote Vlakten van Noord-Amerika was Bizon heilig en ook de Kelten vereerden Haar. Geen ander dier heeft zich op zo veel manieren aan ons gegeven. Het is duidelijk dat Zij ons leert om ons Zelf onvoorwaardelijk te delen met de wereld…

koe4Voor de natives van de Noord-Amerikaanse Great Plains is de Bizon het centrale krachtdier, het dier dat hen in leven houdt. Op hun Levenswiel staat Ze in het Noorden, omdat Ze door Haar geven geassocieerd wordt met dankbaarheid (dat komt na het ‘oogsten’ en ontvangen en ‘integreren’ – koe3van vlees, huid, botten,… – in het Westen) en met Great Spirit die het volk leven geeft via Bizon. Bij de Kelten werd Koe gezien als manifestatie van de Godin, en dus ook van Noordkracht, de kracht van oorsprong en het eeuwige. Ook niet toevallig is de benaming van het Kosmische fenomeen de ‘Melkweg‘, door de Kelten het ‘Koeienpad’ genoemd.

Maar juist door dat heel fysieke geven, is Koe ook een manifestatie van de kracht van het Zuiden. Koe heeft mensen altijd melk gegeven, iets waarvan je naar mijn mening beter niet teveel drinkt o.a. juist vanwege de (te) sterke Zuidkracht. Melk bevat namelijk van nature voor ons teveel groeihormoon, dat ervoor zorgt dat kalveren enorm snel groeien (groeikracht is deel van de kracht van het Zuiden), terwijl onze baby’tjes véél trager groeien. Toch heeft melk helende eigenschappen. Bij sommige acute vergiftigingen kan melk drinken je leven redden door het gif op te slorpen en te neutraliseren. Het kan ook weldadig zijn voor je huid.

Hoewel ik vegetariër ben, kan ik niet ontkennen dat Koe vele generaties mensen gevoed heeft met Haar vlees. Je kunt je afvragen of het wel goed is dat wij dieren opsluiten om vet te mesten voor hun vlees etc. Ik ben daar zelf geen voorstander van. Toch is er ook een andere zienswijze, die zowel ondersteund kan worden vanuit de evolutiepsychologie alsook een sjamanistische beschouwing is. Die gaat ervan uit dat bepaalde planten- en dierensoorten, ervoor ‘gekozen’ hebben zich door de mens te laten domesticeren omdat dat zorgde voor het (in aantal althans) gedijen van de soort. Het kan wel gezegd worden dat Koe het in die zin goed gedaan heeft. De Natuur heeft veel over voor overleven en gedijen van de soort, zelfs overfokking en genetische manipulatie door de mens…

In die zin kan je zeggen dat Koe, door Haar melk, vlees, huid, hoorn en arbeid onvoorwaardelijk aan ons te geven, ook zichzelf overvloed schenkt. En dat is nu precies de spirit van deze tijd van het jaar, Augustus, die begint met het Keltische feest Lughnasadh en waarin de meeste overvloed aanwezig is en uitgebreid kan stromen. Juist omdat er zodanig overvloed langs alle kanten stroomt, is het veilig voor iedereen om ook het beste van zichzelf te geven, en tegelijk te durven ontvangen.

Deze tijd van het jaar wordt nog steeds gedomineerd door de kracht van het Zuiden, maar neigt al wat naar het Westen. Koe manifesteert helemaal deze kracht, die niet meer zo hevig is als met Midzomer, maar relaxter en meer gegrond, geconsolideerd. Koe heeft een warme energie, die ook verondersteld werd beschermend te werken: driemaal met de wijzers van de klok rond een plek lopen waar een Koe had gelegen, zou daarvoor voldoende zijn.

Ook de hoorn van Koe wordt nog steeds geassocieerd met overvloed, denk aan ‘de Hoorn hoorndesovervloedsdes Overvloeds’. Het is ook een methode uit de bio-dynamische landbouw van Rudolf Steiner om mest in koeienhoorns te stoppen om hem te potentiëren.

Melk was bij de Kelten zodanig belangrijk dat het een offer was om de goden te danken en de elfen gunstig te stemmen, zelfs de menhirs werden geregeld overgoten met melk. De godin Brighid was opgegroeid met melk van een Koe uit de Andere Wereld en was de beschermster van het rundvee.

koeKoeien stonden ook dicht bij de Andere wereld en hadden vele associaties met feeën; hier en daar doken heilige kudden witte Koeien op en de naam van de godin Boann, waarnaar de rivier de Boyne in Ierland genoemd is, betekent zoiets als ‘Witte Koe’. Er bestonden ook ‘Toverkoeien’ die uit de Zee kwamen om te grazen.

Koe stamt af van het Europese Oerrund, oorspronkelijk (dan spreken we over zeker 1 miljoen jaar geleden) afkomstig uit India, net zoals het gedomesticeerde rund door de Indo-Germanen uit Centraal-Azië werd meegevoerd. Het laatste Oerrund stierf in 1627 in Polen.

Door verschillende koeienrassen met oerrund-kwaliteiten met elkaar te kruisen, kwam men tot de Tauros, diekoe tauros het oorspronkelijke oerrund nauw zou benaderen. Tauros is volledig zelfredzaam en kan terug uitgezet worden in natuurgebieden. Helaas werd dit idee, naar ik begrijp, niet enthousiast onthaald door Natuurpunt, omdat de aanwezigheid van dit dier niet veilig zou zijn voor menselijke bezoekers van natuurgebieden. Alsof de runderen en paarden die er nu staan platgespoten teddyberen zijn waarbij je nooit iets kan gebeuren.

Ik vind dit onzin. Nu lijkt het erop dat natuurgebieden er meer zijn voor mensen dan voor de rest van de natuur! Gevaar hoort nu eenmaal bij een wilde natuur, de oorspronkelijkheid die we terug willen herstellen en die we zo nodig hebben om de levenskracht van het Land terug op peil te brengen. Als wij geen plaats gaan maken voor Wildheid, zal de Natuur dat zelf doen!

Als je wil contact maken met de spirit van Koe, kan je je vooral oefenen in ontvangen koe6en tegelijk vanuit je hart schenken van jouw gaven aan de wereld. Wat kan jij goed? Bied het nederig aan. Maar verwen ook jezelf eens extra. Zet wat melk op je altaar. Kijk in een paar zachte koeienogen en glimlach. Je zal het vanzelf voelen beginnen stromen. Maar ook heel praktisch: om Koe te eren, kan je juist wat minder (van Haar) vlees eten, of tenminste van biologische teelt.

Wie de warme adem en de diepe klank van Koe over zich wil voelen, kan deelnemen aan onze Klankhealing met de spirit van Koe op 22 Augustus.

Veel plezier met Koe!

Spirit van Slang: Levenskracht heelt dualiteit

Slang heeft een paradoxale reputatie zo oud als de Mens: enerzijds gevaar, slanggespletenheid, onbetrouwbaarheid, maar ook mystiek, levenskracht, genezing, zowel mannelijke als vrouwelijke connotaties en sexualiteit. We zijn er bang van en we bewonderen Haar/Hem. Wat al deze eigenschappen onderbouwt en verbindt, is Kracht. Ze leert ons dat we met Kracht alle kanten uit kunnen, en dus de macht van de keuze hebben…

Alle reptielen, en dus ook Slangen, zijn koudbloedige dieren. Ze hebben de warmte van de Zon nodig, ze moeten zich erin opladen, om actief te kunnen zijn. Ze zijn dus totaal afhankelijk van de Zonnekracht, maar verstaan anderzijds dus ook de kunst om deze Kracht op te slaan en te benutten. Tegelijk is Slang als geen ander reptiel altijd en volledig verbonden met Moeder Aarde, met Haar hele lijf plat op de grond, ook als ze zich voortbeweegt. Ze haalt de Kracht uit de twee Grote Bronnen, dubbele portie Kracht dus.

Toegang tot Kracht en opslaan en benutten van Kracht, twee sterke Zuid-kwaliteiten. Ook de verbinding mét de Aarde is zo’n Zuid-eigenschap (anders dan de Westkracht, die bundeling en de Aarde ingaan, en dus Aarde worden bevordert).

Andere aanwijzingen dat de Zuidkracht sterk aanwezig is in Slang, zijn niet moeilijk te vinden. Groei is namelijk een Zuid-kwaliteit, en Slang groeit Zijn hele leven door, stopt nooit met groeien. Daarom vervelt Slang ook, Hij groeit uit zijn vel. Het vervellen van Slang wijst dus niet zozeer op de Westelijke Transformatiekracht, maar op de Zuidelijke Groeikracht. Vergelijk het met Vlinder, die verandert tijdens zijn leven meerdere malen van vorm, transformeert dus. Slang groeit gewoon.

slang3Ook een Zuidelijk kantje is de connotatie met sexualiteit en zowel het mannelijke als het vrouwelijke die Slang bij ons opwekt. De mannelijke fallus die zich opricht als een Cobra en zeer scherp/vurig kan uithalen, en het vrouwelijke dat verbonden is met de Aarde, Vuur (zonnewarmte) absorbeert en flexibel en rond is. Slang belichaamt beide.

Ook niet toevallig is de Levenskracht Kundalini als een opgerolde Slang aan de basis van onze ruggengraat, opstijgend als we opgewonden zijn of in onze Kracht komen. Ook kundalini caduceussjamanen over heel de wereld voelen deze enorme Kracht opstijgen als ze in trance gaan; een ander woord voor deze bewustzijnstoestand is ook extase. Dit is de Levenskracht die helend werkt door mensen die Haar weten te benutten.

Zelfs bij ons staat de caduceus, de staf van Hermes/Mercurius omwonden met 2 Slangen, net als de esculaap (staf met één Slang omwonden), nog steeds symbool voor geneeskunst. De onderliggende alchemistische symboliek is die van Heling en Eenheid door het verenigen van tegendelen.

slang2Ook hier komen de Zuidkracht, de polariteit van vrouwelijk en mannelijk en het verenigen door sexualiteit weer kijken. Slang belichaamt tegelijk beide polen en de vereniging ervan. Ze heelt doordat Haar Levenskracht éénmaakt, doet versmelten. De polariteit wordt nog benadrukt door het feit dat Slang een dubbele penis heeft.

Het paradoxale van Slang is Zijn extreme gevaarlijkheid en giftigheid, en toch genezing door Zijn Levenskracht en ook het tegengif dat van Zijn gif kan gemaakt worden. Slang bewaakt met Zijn gif het mysterie van dood, leven en wedergeboorte via het juiste richten van Levenskracht. Bij de Kelten werd Slang ook gezien als bewaker van bronnen die gewijd waren aan de Godin, meestal Brighid die de Godin van bronnen, Vuur, smederij en poëzie was.

Een andere uiting van de dualiteit in Slang is de gespletenheid die we Hem toekennen, slang en Evazoals Zijn letterlijk gespleten tong, die ons iets zegt en de volgende keer weer iets helemaal anders. We kunnen er kop noch staart aan vastmaken en markeren hem als onbetrouwbaar, zoals de Slang in de Hof van Eden die Eva ‘om de tuin leidde’. Slang kreeg dan een slechte reputatie, maar wijst ons eigenlijk op de relativiteit van de dingen waar wij niet kunnen mee omgaan. Ook deze kunst om met relativiteit te goochelen is een Zuid-eigenschap.

Vanuit een sjamanistische zienswijze komt Kracht uit de Andere Wereld, meer specifiek komt Vitale Kracht vaak uit de Onderwereld. Slang komt dan ook zelf uit de Onderwereld. Slang kruipt in spelonken waar niemand anders komen kan, en schuurt zo Haar vel los om als herboren weer naar boven te komen.

ouroborosDe Slang Ouroboros, symbool in de Azteekse, Chinese en vele andere mythologieën, bijt in z’n eigen staart en verbeeldt zo de eeuwige kringloop der vormen, nieuwe vormen die uit het vergaan van de oude vormen geboren worden. In de Noorse mythologie heet Hij Jormungandr en omringt Hij de Middenwereld, waar Hij aardbevingen veroorzaakt telkens Hij in z’n staart bijt.

Er is een sterke connectie tussen het mythische wezen Draak en Slang. Draak is als het draak2ware het alter ego van Slang in de Andere Wereld, de vliegende en wijzere variant van Slang in de Bovenwereld. De Chinezen, de Kelten en andere volkeren zien Draken in het landschap, zoals Ouroboros het landschap tegelijk bij elkaar houdt en hervormt door Zijn aardbevingen.

Je weet misschien dat ik enkel schrijf over dieren die bij ons voorkomen. Dan vraag je je waarschijnlijk af hoe Slang hier terechtkomt? Denk je dan dat hier geen Slangen meer voorkomen? Nochtans zijn op nog geen kilometer van ons huis Slangen opgemerkt (ik weet alleen niet meer of het Adders of Ringslangen waren – Adders zijn enigzins giftig voor de Mens). Typisch voor Slang natuurlijk om zich in het verborgene te bewegen…

Voel je dat de Kracht van Slang wel iets voor jou zou kunnen betekenen? Op 18 Juli 2015 geven we samen met Slang een Klankhealing met Reiki. Hartelijk welkom!

Zal ik je nu veel plezier wensen met Slang? 😉

Spirit van Bij: Levenskracht om dienstbaar je Plek in te nemen

In Juni komt de Zon tot Haar hoogste stand. Ze wordt ook ‘verheven’ door bij7het wezen bij uitstek dat de Zonnekracht op Aarde brengt: de Bij. In hun Zonnedans, hun eerbetoon aan de Zon, brengen Honingbijen elkaar de kennis over waar veel bloemen bloeien, zodat ze zichzelf kunnen voeden met nectar en stuifmeel, en door hun bestuiving vruchtbaarheid over het land brengen en zo de Levenskracht van de Zon laten indalen…

Met Midzomer komt de Kracht van het Zuiden het leven doordringen: deze zet aan tot samenwerken, je plek innemen en zorgen voor het Leven.

bijBijen zijn Zuidwezens in alle opzichten. Ze zijn helemaal georiënteerd op de Zon en Hun gezoem is zowat het zonnigste geluid dat je je kan voorstellen. Geen ander dier werkt zo perfect gestroomlijnd samen als Zij (met uitzondering van Mier), alles staat in het teken van samenhorigheid en de gemeenschap en ieder kent en voert zijn taak uit in dienstbaarheid aan het Geheel. Ze bewaken ook heel sterk hun territorium en als je over hun grenzen gaat dan zul je het voelen.

bij8De Zuidkracht geeft energie, levenskracht en als er één dier is dat ons leven geeft, dan is het wel de Bij. Een groot deel van de gewassen die wij eten, wordt bestoven door Bijen. Zonder Hen is er voor ons veel minder fruit en groenten, en worden we op termijn geveld door ziekten door gebrek aan vitamines en mineralen. Om nog te zwijgen van alle wilde planten die Zij bestuiven en waar wij ook onrechtstreeks totaal afhankelijk van zijn, die zouden uitsterven.

bij3Ook het seksuele aspect van bestuiving en bevruchting dat Zij belichamen, is een typische Zuid-kwaliteit. Daarnaast is er de ongelooflijke productiviteit van de Bij, Haar werklust die door weinig andere dieren geëvenaard wordt.

Nog een manier waarop Honingbij ons de verbinding met de Zon verschaft, en tegelijk Haar magische, alchemistische kant, is hoe Ze nectar uit bloemen tot goudgele, voor ons versterkende honing maakt. Honing is iets wat we meer zouden mogen eren en eerder als medicijn dan als voeding mogen beschouwen. Zij schenkt ons een deel, maar als we teveel nemen en Haar suikerwater in de plaats geven, kan Ze niet gezond blijven.

Smeer dus niet achteloos honing op je boterham, neem dit medicijn in de winter op een lepeltje, alleen als je immuniteit het echt nodig heeft nadat je alle plantaardige middelen zoals echinacea en ginseng lang en consequent genoeg geprobeerd hebt.

Van honing wordt al 6000 jaar mede gemaakt, waarschijnlijk de oudste alcoholische én rituele drank ter wereld. Zo schenkt Ze ons alweer de Zonnekracht, en de vreugde en  viering die daaruit voortvloeien. Aan mede werden, naast een bedwelming als in een zomers zonnebad, ook profetische gaven toegeschreven, zeker als het werd gedronken uit een beker van Klimop-hout.

Wat Honingbij eigenlijk in essentie belichaamt is de vreugde die ontstaat als bij10we ons leven in volle overgave richten op de Godin (de koningin van de bijenkorf en de Zon), dienstbaar aan de gemeenschap. Ja, in de oudere Keltische culturen werd de Zon als vrouwelijk gezien (dit is nog steeds te merken in de Ierse en Schotse gaëlische talen) en aanbeden als de Godin.

De Honingbij wordt in culturen over heel deze Aarde al geëerd bij9sinds mensenheugenis, en gezien als afgezant van het Goddelijke, getuige hiërogliefen, rotstekeningen en andere kunstvormen. Nog het meest in tradities waar het vrouwelijke meer centraal stond.

Contact met Bijen maak je door hen te eren, zoals Zij zelf het Leven eren. Zoals Zij zelf: eren door te doen. Zaai inheemse bloemen waar Ze van houden voor hun nectar en stuifmeel. Als je honing koopt, wees er zuinig mee en neem alleen honing van biologische teelt, deze laat hen genoeg over om zelf op te overwinteren. Voor solitaire Bijen kan je op een droge, beschutte plaats bussels maken van korte holle stengels. En vooral, gebruik geen pesticiden en koop zo weinig mogelijk producten waarvoor pesticiden zijn gebruikt.

Alles wat je doet voor (Honing)Bijen, doe je tegelijk ook voor talloze andere insecten, die even broodnodig zijn voor het fragiele ecologische evenwicht waarin wij leven. Het is zoals de Honingbij leeft: wat je doet voor het Geheel, dient ook jezelf.

Ook in de Midzomer klankhealing op 16 juni kan je contact maken met en je laten raken door de spirit van de Bij. Wil je erbij zijn? Wees dan snel met inschrijven, de plaatsen zijn soms snel volzet!

Veel Vreugde met de spirit van Bij!

Spirit van Hert: Waardig je Keuze volgen in het Wilde Woud

hert5In Mei en Juni steekt de Natuur volop Haar energie in de planten en de dieren die Ze de kans gegeven heeft tot geboorte en groei. De spirit van Hert belichaamt deze keuze, en de moed en vastberadenheid om dit engagement aan te gaan, mét de nodige fijngevoeligheid en de antennes naar boven gericht, om zélfs tijdens dit Aardse geweld in afstemming met ons Visioen te blijven…

Hert is het dier waar ooit het meest is op gejaagd, en leeft vooral in de rand van het bos, de overgangszone tussen het veilige, bekende open grasland en het mysterieuze woud. Talloze vastberaden jagers heeft Hert het bos in gelokt, steeds dieper, vaak tot verdwalen, soms om nooit meer terug te keren. Misschien verloren sommigen, bezeten door de jacht, hun verstand, en er gingen verhalen dat deze dwalers zo ver werden gelokt dat ze in de Andere Wereld terechtkwamen, of betoverd door het Elfenvolk.

Wie zich niet liet dol maken door begeerte naar het resultaat van de jacht, maar zich geduldig, gedoseerd en toch vastberaden liet meedrijven op het spoor van het dier, en zich terwijl voedde met de vruchten van het woud, had meer kans om succesvol de jacht te beëindigen én de weg terug te vinden.

Hert toont ons hoe we ons consequent kunnen overgeven aan de gevolgen van de keuzes waar we in geloven en aan het onbekende avontuur dat dat met zich meebrengt.

Hert combineert een alertheid, fijngevoeligheid en zachtheid met een prachtige fierheid en sierlijkheid: een uitstraling die zegt ‘ik ben de droom, waar ik voor ga, waardig!

Zo manifesteert Hert de kracht van het Zuidoosten op het Levenswiel, die ons ertoe aanzet om ons Visioen al experimenterend in de praktijk te brengen, met een secuur evenwicht tussen de nodige voeten op de grond en het nodige vertrouwen dat onze intuïtie ons zal brengen waar we dienen te zijn. –> Meer lezen over het Levenswiel

De verhalen over de verbinding tussen Herten, vooral Hindes, en het Feeënvolk zijnhert4 talloos. In Schotland noemde men hen het ‘feeënvee’, die door feeën op bergtoppen gemolken werden. Hindes stonden onder bescherming van Feeën en heksen, maar veranderden ook vaak in Feeën. Je verbinden met Herten lijkt uiteindelijk onvermijdelijk te leiden naar contact met natuurwezens…

Tweepoligheid is een eigenschap die Hert ook duidelijk op de wereld zet. De hert8tegenstelling tussen de Hinde in al Haar sierlijkheid en teerheid en de Hertenbok die soms een extreme aardse mannelijkheid neerzet, het tegelijk aanwezig zijn van deze aardsheid en de gerichtheid van Zijn gewei naar de Hemel als antennes, de tweedeligheid van Zijn gewei… Daarbij komt nog dat Hert in het Medicijnwiel volgens Chippewa medicijnman Sun Bear de totem is van wie geboren is in de tijd van Tweelingen (21 mei – 21 juni), het sterrenbeeld van tweeheid en van de ene naar de andere ervaring springen, zoals Hert zelf springt en zigzagt door het bos.

Hert-energie zoekt een verscheidenheid aan ervaringen op, en dat is ook precies het gedrag dat hoort bij het aangaan van het avontuur. Dit gedragspatroon is zo vruchtbaar als Hert zelf, als het tenminste ten dienste staat van consequente keuzes van de Ziel.

Je kunt je afstemmen op Hert door je in het bos te richten op de bomen. Ook zij hebben tegelijk takken (een gewei) naar boven gericht en wortels die hun aarden. Verschillende bomen belichamen verschillende aspecten van Hert: het etherische, de sierlijkheid en de lichtheid in Berk, de moed en stevigheid en gestage vastberadenheid in Eik.

Op vrijdag 12 mei werken we met de spirit van Hert in de Klankhealing met Reiki. Wil je graag aanwezig zijn? Schrijf je dan gauw in, want de plaatsen zijn beperkt en soms snel volzet!

–> Inschrijven

Ik wens je veel verbinding met Hert!

Spirit van Kikker: Transparantie, vernieuwing, aanpassingsvermogen

In april wordt Kikker wakker. Dan wordt Hij weer het Wezen dat Wereldenkikker (2) Verbindt. Kikker voorvoelt als er Water uit de Lucht gaat vallen, wordt wel eens gezien als Maker van Regen, en vooral de Groene Kikker springt heen en weer tussen Water en Aarde. Hij is de bondgenoot van zij die zich begeven tussen de werelden – heksen en sjamanen -, niet als ingrediënt van een giftig brouwsel maar als heler die kanaal is voor de Watergeest…

In Kikker werkt de Oostkracht. Velen verbinden het element Lucht met deze kracht, maar ook Water is nodig voor de manifestatie van het Oosten. Oostkracht doet beginnen en het Leven begint in het Water – vruchtwater in de buik, het vocht in een ei, kikkerdril,… Ook kenmerkend voor deze kracht is het scheppen van mogelijkheden, en dat is nu net wat Kikker doet door overvloedig eieren te leggen, waaruit de Zuidkracht zal selecteren welke eitjes en kikkervisjes sterk genoeg zijn om het leven voort te zetten.

In die zin komt de energie van Kikker niet toevallig overeen met die van Paardenbloem, typische plant van de maand April. Zij past zich ook ontzettend aan door zich zowel met Haar vele zaden, als met het kleinste stukje van Haar wortel en zelfs andere delen te kunnen voortplanten. –> Zie het artikel over Paardenbloem

kikker2 (2)Wij kunnen leren van deze kracht: durven impulsief inspiratie volgen en dingen in gang zetten, om dan te ondervinden wat ervan blijft leven en dus goed werkt, en ook los te laten wat niet kan aarden en het niet overleeft.

De kracht van vernieuwing is hier dus duidelijk aan het werk…

Kikker heeft een ontzettend gevoelige huid. Hij kan verbranden doordat je Hem aanraakt, en het is ook door de ultradunne huid en rekbaarheid van zijn blaaskaken dat Hij zulke subtiele klanken met boventonen kan maken. Kikker voelt ook Regen aankomen en zal beginnen kwaken voordat ‘ie valt. Hij is met zijn klanken een doorgeefluik van de Waterspirit, zoals Hij ook met zijn reizen tussen de twee elementen de spirit van het Water op de Aarde brengt. Luister met al je zintuigen naar een kikkerconcert en je krijgt een klankhealing.

Kikker heeft met zijn gevoeligheid een energie van transparantie die, als we ons erop afstemmen, ons helpt openen voor het Leven en voor het goede in dingen waar we het niet in zien. Kikker opent ons voor verborgen geschenken. Denk maar aan de vele verhalen waarin de Kikker verandert in een mooie prins als het meisje maar leert
vertrouwen in de verborgen goedheid van het dier waarvoor ze weerstand voelt. Ook wij stellen ons vaak angstig en defensief op tegenover mensen en situaties waarvan we het gevoel hebben dat we ons ertegen moeten beschermen. Terwijl, als we ons toch durven openen, open communiceren en durven kijken naar de goedheid i.p.v. de harde bolster, we die goedheid ook de kans geven om naar buiten te komen. Het is ook een manier om meer energie door ons te laten stromen (als we ons afsluiten, blokkeren we onze eigen energie), en gevuld zijn met energie is de beste ‘bescherming’.

Kikker brengt ons dus op verschillende kikker3 (2)manieren naar de Bron, de bron van Vernieuwing en Jeugd. Vroeger werden Kikkers ook vaak gezien als de vertegenwoordigers van de Watergeesten van vele bronnen, en bronnen behoorden nu net in onze streken tot de belangrijkste plekken van verering en genezing.

Wil jij graag de kans grijpen om de verborgen geschenken van Kikker je te laten verfrissen? Kom dan naar de Klankhealing met Reiki en Kikker medicijn op 14 april 2017!

Ik wens je een mooie verfrissende tijd met Kikker, met open zintuigen voor al Zijn geschenken!

  • Subscribe