Essentials van Sjamanisme – 3: de Gemeenschap

Dit is waar het allemaal om draait, waar de vorige 2 essentials toe dienen en van waaruit de nood aan communicatie en bewustzijnsverruiming ontstond… De Gemeenschap, dat waarin harmonie concreet kan ervaren worden en daarom evenwicht dient gehandhaafd te worden. De Gemeenschap van mensen onderling, de Gemeenschap tussen mensen en alle andere Wezens in de omgeving waarin ze leven. Alles wat een individu hierin doet, beïnvloedt het Geheel, en als het Geheel verandert, verander jij mee.

Vanuit sjamanistisch perspectief hebben individuele gaven en acties, en zelfs de input vanuit de spiritwereld alleen zin als ze de Gemeenschap voeden, verbinden, optillen. Ieders overleven hangt er immers vanaf. Daarom wordt er in traditionele nomadische jager-verzamelaarsgemeenschappen zoveel belang gehecht aan het verzorgen en eren van de onderlinge verbindingen in rituelen zoals de Zweethutceremonie. Daarom is er zo’n grote sociale controle. En tegelijk wordt er daarom juist aan jongeren zoveel ruimte gegeven aan het ontdekken van hun talenten: ze voeden iedereen.

Als iemand ziek wordt, is vaak de hele familie of de hele stam aanwezig als destammandala sjamaan zijn werk doet. Ter ondersteuning, om de verandering (genezing) te bestendigen door ervan getuige te zijn, maar ook vanuit het besef dat alle delen (leden) van het geheel mee verantwoordelijk zijn en dat verandering dus bij iedereen dient plaats te vinden. De rol van de sjamaan is om vanuit de dimensie van Spirit, ‘vogelperspectief’, het overzicht te houden en te zien in welke leden en in welke verbindingen de energie in feite blokkeert. Aangezien alles verbonden is, kan het immers zo zijn dat de kern van een probleem zich heel ergens anders bevindt dan je op het eerste zicht zou verwachten. Misschien heeft het onevenwichtige gedrag van een familielid de energie verstoord en was dit de druppel zodat een al verzwakt persoon is ziek geworden. Of misschien blijven de bizons weg omdat iemand onrespectvol een half opgegeten stuk bizonvlees achteloos voor de honden gooide.

Een regelmatig uitgevoerde dans, of een andere ceremonie voor de bizons kan dit dan helpen voorkomen of herstellen. Door deze dieren, dit ‘deel van het Geheel’, te eren, krijgt hun Ziel, hun energie terug meer een plaats onder de mensen, en de fysieke dieren zullen dan makkelijker volgen. De Ziel van elk deel van het Geheel, de Gemeenschap, dient op tijd en stond geëerd, verwelkomd, gedankt te worden zodat Zij (en Haar fysieke expressie: dieren, planten, mensen, regen,…) graag in de buurt blijft en zo de harmonie mee blijft handhaven.

vision qVoor jongeren is het belangrijk dat zij hun gaven, hun plaats in het Geheel, leren ontdekken en gebruiken. Dus ook de ‘vision quest‘, de zoektocht naar een visioen in een meerdaagse afzondering of ander overgangsritueel, waar de eigen kracht en hulpgeesten ontdekt kunnen worden, lijkt voor ons een heel persoonlijk gebeuren maar staat ten dienste van de Gemeenschap.

Vanuit sjamanistisch perspectief is geluk dus niet iets persoonlijks, maar eerder iets dat alleen maar gedeeld kan worden. In de breedst mogelijke zin. Het is vooral omdat wij niet meer rechtstreeks in contact staan met de andere wezens in onze omgeving, met ons voedsel, ons water, de grond, dat we niet ten volle doorhebben dat we onszelf in de voet schieten als we de zeeën vervuilen en biodiverse bossen vervangen door honderden hectaren monoculturen van tarwe. Het is aan jou om te ontdekken, of je nu jong of oud bent, hoe jij met jouw eigenheid de Cirkel kan voeden, mee heel kan maken. Want de cirkel is alleen heel als Jij heel bent, en Jij kan alleen heel zijn als je mee zorgt dat de Cirkel heel is.

Geef jij jezelf af en toe de nodige tijd en ruimte om bij jezelf te komen, terug je kern teOLYMPUS DIGITAL CAMERA voelen en de Kracht die jij brengt terug te herinneren? Een mooie gelegenheid hiertoe is onze zweethutceremonie, een eeuwenoude beproefde manier om tegelijk Gemeenschap en jouw Eigenheid te ervaren, geluk te delen en te ontvangen.

Laat ons leren van de oorspronkelijke volkeren hoe we zowel Gemeenschap als Individualiteit terug nieuw leven kunnen inblazen, de Delen terug tot een Cirkel kunnen smeden en door de Cirkel de Delen terug kunnen laten stralen.

Essentials van Sjamanisme – 2: Bewustzijn

Deze essential heeft 2 aspecten: bewustzijn zelf en de chakras3bewustzijnsverandering die daarvoor nodig is. Bewustzijnsverandering of bewustzijnsverruiming staat al duizenden jaren centraal in sjamanisme. Tegelijk is het zo nodig juist in onze moderne mondiale wereld, die meer dan ooit behoefte heeft aan het bewustzijn dat altijd leefde in sjamanistische gemeenschappen: het bewustzijn dat alles één verbonden Geheel vormt. Wat houdt deze bewustzijnsverandering nu precies in en hoe kom je ertoe?

1. De sjamanistische bewustzijnstoestand (SBT)

In ons gewone dagelijkse waakbewustzijn nemen we voornamelijk de materiële laag van de realiteit waar vanuit een lineair tijdsidee. We zijn dus vooral gericht op afbakening, vorm en een onderscheid tussen verleden, heden en toekomst, met in feite het minste aandacht voor de enige echte tijdsdimensie, nl. het heden.

In de sjamanistische bewustzijnstoestand (SBT) worden zowel deze afbakeningen, als beperking tot het waarnemen van materie, als deze tijdsconstructie relatief. We ontdekken dat er meer is en dat de realiteit misschien wel anders in elkaar zit dan we dachten… Hoe meer iemand getraind en bedreven is in de SBT, hoe meer deze beperkingen in de perceptie worden uitgeschakeld als hij/zij in deze toestand is, en dus hoe meer de realiteit die vakjes, materie en lineaire tijd overstijgt, onbevangen kan waargenomen worden.

Deze bewustzijnsverandering is dus tegelijk een verandering in gerichtheid en een openen van het bewustzijn: meer gewaarworden van verbindingen, energie en circulaire tijd. Alles is wel in verandering maar de blauwdruk en de essentie van de materie is eeuwig, de ervaring is dus meer tijdloos. Dat is waar de Australische Aboriginals naar refereren met de Droomtijd: niet een periode heel lang geleden waarin alles geschapen werd, maar de dimensie van Spirit waar alles, vrij van ‘tijd’, zijn oorsprong vindt.

2. Kenmerken van de SBT

In alle culturen waar de SBT nog deel uitmaakt van het leven, rapporteren mensen waarbij de toestand wordt opgewekt, een aantal gemeenschappelijke kenmerken, los van culturele invulling:

  • Een verhoogde opwinding, meer energie, een hoger voltage, vaak beginnend onderaan de ruggegraat (zoals de Kundalini). Niet voor niets wordt de sjamanistische trance ook wel extase genoemd en is de letterlijke vertaling van het inheemse woord voor ‘sjamaan’: ‘de extatische’, of ook ‘de verhitte’, naar de ervaring van meer lichaamswarmte en het naakt kunnen doorstaan van extreme koude.
  • Met de energieverhoging een gevoel van lichter te worden, te gaan zweven of opstijgen. Het bewustzijn komt los van de materie en dus ook van het lichaam.
  • Een meer overschouwende positie en inzicht in energetische en Pan 3kosmische wetmatigheden en daarmee samenhangend de waarneming van gidsende en ondersteunende krachten en wezens, vaak natuurkrachten, dieren, antropomorfe wezens, natuurwezens of lichtwezens.
  • Als de SBT opgewekt wordt met een bepaald doel, meestal genezing voor een lid uit de gemeenschap of het verzorgen van de harmonie in de gemeenschap of tussen de gemeenschap en haar omgeving, ontvangt de sjamaan ook meer specifieke informatie in functie van het doel.
  • De ervaring kanaal te zijn voor de genoemde helpers en hun krachten, om deze door te geven naar de gemeenschap of de lijdende persoon toe.

3. Het opwekken van de SBT

Dit kan op uiteenlopende manieren. Stuk voor stuk zijn het in feite natuurlijk voorkomende omstandigheden die de werking van onze menselijke hersenen beïnvloeden, en die de grond vormen waardoor sjamanisme altijd bestaan heeft. Het zijn soms de middelen die de spirits gebruiken om de sluimerende sjamaan wakker te maken. Bv. kan iemand de drang voelen om zich af te zonderen van de stam en de eenzaamheid op te zoeken in het bos, zonder voedselvoorraad, niet voor uren of dagen, maar voor weken of maanden. Deze toestand kan, door angst of ontbering, de stoppen doen doorslaan en de geest aanzetten om te gaan reizen onafhankelijk van het lichaam en naar hulpgeesten op zoek te gaan. Zulke extreme ervaringen vragen achteraf veel tijd om, samen met de geleerde vaardigheid in de SBT, te integreren.

thumbnail.aspxAndere elementen die in deze ervaring kunnen meespelen zijn extreme vermoeidheid, extreme koude (als initiatie bv. in een ijskoude rivier duiken), extreme hitte (zoals in de zweethut), ernstige ziekte (vaak met koorts), andere buitengewone fysieke beproevingen (zoals getroffen worden door de bliksem of erge pijn), of het gebruik van hallucinogene planten. Veel van deze toestanden worden door leraar-sjamanen vaak bewust gebruikt tijdens inwijdingsrituelen om de SBT bij de leerling-sjamaan op te wekken.

… Gelukkig zijn er ook zachter aankomende, zij het ook zachter werkende, methoden,trom zoals het gebruik van monotone klanken (bv. de sjamanentrom), het bezoeken van krachtplaatsen (deze zouden een hoog gehalte aan negatieve ionen voortbrengen), dans, (devotionele) focus op een natuurkracht of andere spirits, het aannemen van bepaalde houdingen, ademhalingstechnieken, zang en het herhalen van mantra’s, het geflikker van licht of je net een tijdlang afsluiten van zintuiglijke prikkels (zoals in duisternis zitten). En het lijstje is ver van af, er valt nog veel te (her)ontdekken. De meer extreme methodes kunnen soms ook op een zachtere manier toegepast worden, zoals het gebruik van de warmte in de zweethut op een niveau dat past bij ons westerlingen.

4. Bewustwording en evolutie door deze veranderde bewustzijnstoestand

Als mensen tienduizenden jaren geleden de SBT begonnen te ontdekken en leren gebruiken, moet dat één van de grootste katalysatoren voor de evolutie van onze soort geweest zijn. Het werd immers mogelijk om dingen vanuit veel ruimere en heel andere perspectieven te zien, om aan anders veel minder toegankelijke informatie te geraken en vooral om een veel krachtiger en bewuster kanaal te zijn voor de spirits/natuurkrachten en de helende en transformerende energie die ze ons ter beschikking stellen. We ontwikkelden zo ook veel groter bewustzijn van de heiligheid en onderlinge verbondenheid en eenheid van al wat leeft, en van de manier waarop het leven in cirkels beweegt.

Nu, in onze tijd is dit bewustzijn soms ver zoek… Tegelijk is de ervaring en toepassing van de SBT in de afgelopen eeuwen fel verdrongen. De ziel van de Aarde en de ziel van de Mens schreeuwen om herverbinding met elkaar en reïntegratie van het eenheidsbewustzijn dat wordt aan het licht gebracht door de SBT. We zijn toe aan een herwaardering van de oude technieken voor extase, om deze uit de verdrongen duistere hoekjes van onze menselijke ervaring te halen. Ik geloof dat ze mee voor een renaissance kunnen zorgen van de bewustzijnsrevolutie die ze veroorzaakten aan de wieg van ons Mens-zijn, en zo voor een renaissance van ons Mens-zijn zelf.

Het mooie is: sommige van deze technieken kan je leren en trainen. In deze tijd is het goede nieuws dat je niet meer op de brandstapel eindigt omdat je ze beoefent, en willen wij bij Berkana jou ondersteunen om ze te integreren in je leven.

Ben jij klaar voor de renaissance?

Essentials van Sjamanisme – 1: Communicatie

Mensen die in sjamanistische culturen leven, weten dat alles wat leeft, bezield is, een eigen sjamaan bij steenwijsheid heeft en een eigen stem. De kunst van sjamanisme bestaat erin om een hoog niveau van harmonie te handhaven, door goede relaties te onderhouden met alle Spirits van ‘je Grote Familie’ waarvan je afhankelijk bent, en dus een fijnzinnige Communicatie op zielsniveau. Deze uitwisseling gehoorzaamt in essentie aan dezelfde wetmatigheden als die van Mens tot Mens…

1. Afstemming

In deze traditionele culturen is iedereen wel op de hoogte van de beginselen van uitwisseling met de spirits. Toch is het één groep van mensen die net in dit eerste principe van afstemming veel meer gespecialiseerd zijn dan anderen: de sjamanen of medicijnmensen.

Afstemming betekent letterlijk en figuurlijk op dezelfde golflengte komen met degene
waarmee je communiceert. Spirits, of het nu die zijn van je voornaamste voedselbron zoals bizons, of die van zuiver spirituele helpers, zijn nu eenmaal per definitie niet te benaderen
in de fysieke maar in de etherische en astrale lagen. Dit vereist dat je vaardig bent in het bewust verhogen van je gevoeligheid en het verplaatsen van je
aandacht naar deze lagen
. Veel gebruikte methoden hiervoor zijn vasten, gebed en sjamaan2monotone ritmische klanken zoals die van trommels, die maken dat ontspanning en bewustzijnsverandering hand in hand kunnen gaan met vastgehouden focus.

Daarbij komt dat je met niemand, ook niet in de spiritwereld, op dezelfde manier communiceert. Met je collega praat je niet op dezelfde manier als met je moeder of de kruidenier, en ook dan is de ene kruidenier de andere niet. Telkens passen we ons een stuk aan, aan de ‘taal’ van de ander, om te zorgen dat we elkaar zo goed mogelijk verstaan.

Je leeft je in in de belevingswereld van de ander. Zo is deze ook meer op zijn/haar gemak en verloopt de communicatie meer open. Om hiervoor te zorgen, doen we vaak ons best om duidelijk te maken dat we ons willen inleven en het goed menen. Als je bij een vriend op bezoek gaat, breng je een flesje van zijn favoriete wijn mee, aan de spirits bied je wat heilige salierook aan. Of voor een gesprek met Beer, zet je een kommetje honing op tafel. Een geschenkje krijgen is leuk en opent je voor de ander. Ook de gever zich door te geven.

2. Eerbied

Ook uitingen van respect, bewondering en eerbetoon vergroten de betrokkenheid. Er dient immers een energie-uitwisseling te zijn. Dit zit despachovervat in het offer hierboven beschreven, maar kan ook getoond worden door het expliciet uit te spreken in gebed of door klanken of een lied aan te bieden, een lofzang waarin de kwaliteiten van de spirit(s) worden benoemd en geëerd. In sjamanistische rituelen wordt begonnen met danken, geëindigd en ook het midden is ervan doorweven. Ook in dagelijkse communicatie zou het geen kwaad kunnen de kracht van dankbaarheid te herontdekken, en mekaar wat meer in de bloemetjes te zetten…

Eerbied dient er ook te zijn van de kant van de spirits. Anders kunnen we ze geen spirithelpers noemen. Een wezen aan de andere kant dat zich uitgeeft een helper te zijn, dient altijd jouw vrije wil te respecteren. Zij geven raad, suggesties, kracht of healing, en daar mag je dankbaar voor zijn, maar jij maakt de keuzes wat je ermee doet. Wat niet wil zeggen dat hulp altijd komt op de manier die jij in gedachten had of het liefste hebt…

Je vrije wil maakt het meeste kans om gerespecteerd te worden als je zelf ook naar de andere partij uitstraalt dat je jezelf eerbiedigt. Krachtige medicijnmensen stellen zich ook zo op t.o.v. de spirits: respectvol en nederig, maar fier en niet onderdanig. Ze stellen zich op gelijke hoogte met hen; de hulp die zij vragen voor een goed leven voor hun mensen, beschouwen ze als hun recht, ook wetende dat hun respectbetuigingen en offers naar de spirits toe niet vergeten worden.

3. Duidelijkheid: concretiseren

De bakker kan je geen brood verkopen als je niet zegt dat je een brood wilt, dat het grijs of wit moet zijn en of je het gesneden wilt. Net zoals de dokter je niet kan helpen als je niet zegt wat er scheelt en informatie verschaft over de omstandigheden waarin de klachten zijn ontstaan.

Zo ook laten traditionele sjamanen heel precies weten welke kracht(en) ze aanspreken (voor dat brood ga je niet naar de tandarts), en geven ze zoveel mogelijk details aan de spirits over de patiënt en zijn moeilijke situatie. Over wie gaat het, op welke plaats en welke tijd. Ze schetsen al biddend in gesproken woorden of al zingend de gezinssituatie, recente (soms schijnbaar onbelangrijke) gebeurtenissen, de achtergrond. Dan wordt exact duidelijk gemaakt waar nu eigenlijk het probleem wordt ervaren en vervolgens waar de patiënt naartoe wilt: “Wat kan ik doen? Wat is er nodig?” – een vraag om informatie. “Help mij. Laat uw vitaliserende/genezende/harmoniserende kracht werken!” – een hulpvraag.

4. Relaties onderhouden

Een vriendschap is maar een vriendschap als ze wordt beleefd, als je contact houdt. Eénmaal je jouw helpers kent, hoef je niet elke dag een uitgebreid ritueel in trance te doen, maar af en toe een kort ‘telefoontje’ houdt beide partijen betrokken op elkaar. Af en toe tussendoor een groet of even binnenspringen, kan wonderen doen. Je kan hiervoor de leukste en meest creatieve manieren bedenken, of gewoon doen wat makkelijk werkt. Een afbeelding op je altaar of gewoon in je woonkamer, veren verzamelen, een krachtschild maken, groeten en even luisteren als de helper in je opkomt terwijl je staat aan te schuiven,…

Door de relatie op verschillende manieren te voeden, hou je ze niet alleen levend, je maakt de kracht van de helper in je leven ook sterker.

Wil jij zelf leren hoe deze principes, in eenvoudige rituelen maar verbonden met krachtige bondgenoten, in de praktijk om te zetten? Voel je je geroepen om hierin te groeien? Misschien is de training ‘Het Levenswiel als Medicijn’ dan wel iets voor jou. –> Meer info

Het Levenswiel of Medicijnwiel

In de natuur zijn er 4 fundamentele krachten, die in elke levensvorm en in elk systeem op een gelijkaardige manier werken. Het zijn de krachten van de windrichtingen. In een gezond systeem volgen ze elkaar op in fasen, in principe in een vaste volgorde. Het medicijnwiel is een weergave van deze krachten, hun onderlinge verhouding en hun cycli in de natuur en in het menselijk leven.

Als een levenswiel of medicijnwiel gelegd wordt, vaak met stenen, bestaat het minstens uit 4 markeringen voor de windrichtingen, in cirkelvorm geplaatst rond een middelpunt. Eventueel worden de rand van de cirkel en de paden tussen de richtingen gemarkeerd met (een bepaald aantal) extra stenen. De cirkelvorm geeft weer hoe alles geleidelijk, organisch verloopt, hoe de ene kracht in de andere overvloeit. Het kruis geeft aan hoe ook de tegenoverstaande richtingen (lees: polaire energieën) met elkaar interageren en in evenwicht dienen te zijn.

Op 1 juli 2012 legden we met een mooie groep mensen een vast medicijnwiel op onze plek. Het is sindsdien een bezielende, ankerende aanwezigheid in ons leven.

Het medicijnwiel zoals wij het kennen, vindt zijn oorsprong in de inheemse culturen van Noord-Amerika. Elke traditie legt verschillende accenten in de kwaliteiten die men aan elke richting toekent en in de kleuren, elementen en krachtdieren die men ermee verbindt. In deze tradities, of wat er nog van overblijft, zijn diepe lagen van de wijsheid van het medicijnwiel bewaard gebleven. Deze kennis is echter ontstaan door generatie op generatie, levenscycli in de natuur te observeren, én is cultureel gekleurd omdat ze gevormd is in een bepaalde context. Elk medicijnwiel is dus anders, dit verschilt zelfs van persoon tot persoon.

De meest authentieke manier voor ons om de krachten en de cycli te leren kennen is dus door eigen ervaring, door hun werking en onderlinge verhouding op te merken in de natuur en in te voelen in ons eigen leven. Dit is een diepgaande ontdekkingstocht, die steeds meer waarheden blootlegt en steeds meer vruchten afwerpt.

Tevens kunnen we in rituelen, in een veranderde bewustzijnstoestand en door middel van gebed, persoonlijk contact maken met deze energieën en ze vergroten in onszelf voor ondersteuning, inzicht en heling in ons leven.

We kunnen ons leven zo tot een samenwerking met de wezenlijke Natuurlijke Krachten maken.

  • Subscribe